2 $ USD
mỗi đứa trẻ / tháng

Phòng học không giới hạn. Nhân viên không giới hạn.
Hỗ trợ và đào tạo không giới hạn.

Mỗi tháng, bạn chỉ bị tính phí cho trẻ tích cực đăng ký vào tháng trước.

Nếu bạn đóng cửa vào mùa hè, bạn không phải trả tiền. Nếu bạn có ít trẻ hơn trong 1 số tháng, bạn sẽ trả ít hơn.

Yêu cầu bản giới thiệu